Quay trở lại chi tiết bài báo 7. Đặc điểm vị trí tâm diện bám dây chằng chéo trước khớp gối bình thường trên cộng hưởng từ 3D Download Download PDF