7. Đặc điểm vị trí tâm diện bám dây chằng chéo trước khớp gối bình thường trên cộng hưởng từ 3D

Vũ Tú Nam, Hồ Ngọc Minh, Võ Sỹ Quyền Năng, Thân Trà My, Phạm Trung Hiếu, Trần Trung Dũng, Dương Đình Toàn

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Cộng hưởng từ 3D (ba chiều) là một thăm dò giá trị sử dụng trong nghiên cứu dây chằng chéo trước. Ở Việt Nam, chưa có nghiên cứu nào sử dụng cộng hưởng từ 3D để xác định vị trí tâm của dây chằng chéo trước. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu mô tả trên phim cộng hưởng từ 3D khớp gối bên lành của 21 người bệnh có chỉ định tái tạo dây chằng chéo trước ở một bên gối. Kết quả gồm: Tâm diện bám đùi ở vị trí 31,2 ± 2,16% theo chiều sâu-nông và 33,2 ± 3,36% theo chiều cao-thấp, và ở vị trí 1giờ 23 ± 7,3 phút với gối trái và 10 giờ 38 ± 6,1 phút với gối phải; Tâm diện bám chày ở vị trí 44,6 ± 1,3% theo chiều trong-ngoài và 38,0 ± 1,76% theo chiều trước-sau; Khoảng cách từ tâm diện bám đùi đến gờ resident và bờ sụn phía sau lần lượt là 7,0 ± 1,0mm và 7,3 ± 0,52mm; Khoảng cách từ tâm diện bám chày đến gờ RER, rễ trước sụn chêm ngoài và gò Parson lần lượt là 15,1 ± 1,42mm, 5,3 ± 0,52mm và 9,1 ± 1,06mm. Các thông số này rất có giá trị trong tính toán và lên phương án phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước một bó theo giải phẫu.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Samitier G, Marcano AI, Alentorn-Geli E, Cugat R, Farmer KW, Moser MW. Failure of Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. The archives of bone and joint surgery 2015; 3(4): 220-40.
2. Konarski A, Strang M, Jain N. The natural orientation of the Anterior Cruciate Ligament compared to the tibial plateau on magnetic resonance imaging scans. Journal of orthopaedics 2020; 22: 422-6.
3. Parkinson B, Gogna R, Robb C, Thompson P, Spalding T. Anatomic ACL reconstruction: the normal central tibial footprint position and a standardised technique for measuring tibial tunnel location on 3D CT. Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy: official journal of the ESSKA 2017; 25(5): 1568-75.
4. Purnell ML, Larson AI, Clancy W. Anterior cruciate ligament insertions on the tibia and femur and their relationships to critical bony landmarks using high-resolution volume-rendering computed tomography. The American journal of sports medicine 2008; 36(11): 2083-90.
5. Stäubli HU, Rauschning W. Tibial attachment area of the anterior cruciate ligament in the extended knee position. Anatomy and cryosections in vitro complemented by magnetic resonance arthrography in vivo. Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy : official journal of the ESSKA 1994; 2(3): 138-46.
6. Han Y, Kurzencwyg D, Hart A, Powell T, Martineau PA. Measuring the anterior cruciate ligament’s footprints by three-dimensional magnetic resonance imaging. Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy : official journal of the ESSKA 2012; 20(5): 986-95.
7. Morita K, Nii M, Koh MS, et al. Bone Tunnel Placement Determination Method for 3D Images and Its Evaluation for Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. Current medical imaging 2020; 16(5): 491-8.
8. Heming JF, Rand J, Steiner ME. Anatomical limitations of transtibial drilling in anterior cruciate ligament reconstruction. The American journal of sports medicine 2007; 35(10): 1708-15.
9. Xu H, Zhang C, Zhang Q, et al. A Systematic Review of Anterior Cruciate Ligament Femoral Footprint Location Evaluated by Quadrant Method for Single-Bundle and Double-Bundle Anatomic Reconstruction. Arthroscopy: the journal of arthroscopic & related surgery: official publication of the Arthroscopy Association of North America and the International Arthroscopy Association 2016; 32(8): 1724-34.
10. Tran TD, Tran QL. A cadaveric study on the anatomy of anterior cruciate ligament in Vietnamese adults. Asia-Pacific journal of sports medicine, arthroscopy, rehabilitation and technology 2018; 14: 22-5.
11. Kraeutler MJ, Patel KV, Hosseini A, Li G, Gill TJ, Bravman JT. Variability in the Clock Face View Description of Femoral Tunnel Placement in ACL Reconstruction Using MRI-Based Bony Models. The journal of knee surgery 2018; 31(10): 965-9.
12. Farrow LD, Chen MR, Cooperman DR, Victoroff BN, Goodfellow DB. Morphology of the Femoral Intercondylar Notch. JBJS 2007; 89(10).
13. Mochizuki T, Muneta T, Nagase T, Shirasawa S, Akita KI, Sekiya I. Cadaveric knee observation study for describing anatomic femoral tunnel placement for two-bundle anterior cruciate ligament reconstruction. Arthroscopy: the journal of arthroscopic & related surgery: official publication of the Arthroscopy Association of North America and the International Arthroscopy Association 2006; 22(4): 356-61.
14. Kaya Bicer E, Magnussen R, Jacobi M, Lustig S, Servien E, Neyret P. Intra-articular landmarks for anterior cruciate ligament reconstructions: A review. International Journal of Clinical Rheumatology 2010; 5: 677-86.
15. Zantop T, Wellmann M, Fu FH, Petersen W. Tunnel positioning of anteromedial and posterolateral bundles in anatomic anterior cruciate ligament reconstruction: anatomic and radiographic findings. The American journal of sports medicine 2008; 36(1): 65-72.
16. Nishimori M, Furuta T, Deie M. Parsons’ knob, the bony landmark of the tibial insertion of the anterior cruciate ligament, evaluated by three-dimensional computed tomography. Asia-Pacific journal of sports medicine, arthroscopy, rehabilitation and technology 2014; 1(4): 126-31.