Quay trở lại chi tiết bài báo 18. Đặc điểm kháng kháng sinh của enterococcus faecalis kháng fluoroquinolone phân lập từ người, động vật và thực phẩm Download Download PDF