Quay trở lại chi tiết bài báo 31. Tác dụng chống xơ gan của vismisco trên mô hình gây xơ gan bằng carbon tetrachloride trên chuột nhắt trắng Download Download PDF