Quay trở lại chi tiết bài báo 20. So sánh hai thang điểm Vesikari và Clark trong đánh giá mức độ nặng tiêu chảy cấp do rotavirus Download Download PDF