Quay trở lại chi tiết bài báo 21. Độc tính cấp và bán trường diễn của viên nang cứng từ bài thuốc “Dạ dày HĐ” trên thực nghiệm Download Download PDF