21. Độc tính cấp và bán trường diễn của viên nang cứng từ bài thuốc “Dạ dày HĐ” trên thực nghiệm

Nghiêm Thị Thanh Hường, Nguyễn Thị Thanh Tú

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm đánh giá độc tính cấp và bán trường diễn của viên nang cứng từ bài thuốc “Dạ dày HĐ” trên thực nghiệm. Nghiên cứu độc tính cấp của viên nang trên chuột nhắt bằng phương pháp Litchfield – Wilcoxon. Nghiên cứu độc tính bán trường diễn của viên nang trên chuột cống trắng theo hướng dẫn của WHO. Kết quả nghiên cứu cho thấy với liều cao nhất (liều 45,0 g/kg thể trọng chuột - gấp 51 lần liều dự kiến dùng trên lâm sàng) không xác định được liều gây chết 50% số động vật thí nghiệm (LD50) của viên nang cứng. Viên nang cứng từ bài thuốc “Dạ dày HĐ” không gây độc tính bán trường diễn trên chuột cống trắng với liều tương đương lâm sàng (0,48 g/kg thể trọng chuột/ngày) và liều gấp 3 liều lâm sàng (1,44 g/kg thể trọng chuột/ngày) trong 12 tuần liên tục uống thuốc. Tất cả các chỉ số theo dõi về tình trạng chung, cân nặng, chức năng tạo máu, chức năng gan, chức năng thận đều nằm trong giới hạn bình thường, mô bệnh học gan, thận không có sự khác biệt rõ rệt so với lô chứng (p > 0,05).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Abbasi-Kangevari M, Ahmadi N, Fattahi N, et al. Quality of care of peptic ulcer disease worldwide: A systematic analysis for the global burden of disease study 1990 - 2019. PLoS ONE. 2022;17(8). doi:10.1371/journal.pone.02 71284
2. Hooi JKY, Lai WY, Ng WK, et al. Global Prevalence of Helicobacter pylori Infection: Systematic Review and Meta - Analysis. Gastroenterology. 2017;153(2):420-429. doi:10 .1053/j.gastro.2017.04.022
3. Quach DT, Mai BH, Tran MK, et al. Vietnam Association of Gastroenterology (VNAGE) consensus on the management of Helicobacter pylori infection. Front Med. 2023;9:1065045. doi:10.3389/fmed.2022.1065045
4. Nguyen TL, Uchida T, Tsukamoto Y, et al. Helicobacter pylori infection and gastroduodenal diseases in Vietnam: a cross-sectional, hospital-based study. BMC Gastroenterol. 2010;10:114. doi:10.1186/1471-230X-10-114
5. Sverdén E, Agréus L, Dunn JM, et al. Peptic ulcer disease. BMJ. Published online October 2, 2019:l5495. doi:10.1136/bmj.l5495
6. Trần Phương Thủy. Đánh giá độc tính và tác dụng điều trị của viên “Dạ dày HĐ” trên bệnh nhân viêm dạ dày mạn tính Helicobacter Pylori âm tính. Published online 2019.
7. Tú NTT, Huệ PT. Tác dụng của viên hoàn cứng “dạ dày HĐ” trong điều trị loét dạ dày tá tràng có helicobacter pylori âm tính. J Clin Med- Hue Cent Hosp. 2023;(85). doi:10.38103/jcmhch.85.11
8. Litchfield J T, Wilcoxon F A. A simplified method of evaluating dose-effect experiments. J. Pharmacol. Exp. Ther. 1949;96:99-113.
9. Bộ Y tế. Quyết định 141/QĐ-K2ĐT 2015 Hướng dẫn thử nghiệm tiền lâm sàng lâm sàng thuốc đông y. Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo. Accessed November 26, 2023. https://t huvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Q uyet-dinh-141-QD-K2DT-2015-Huong-dan-thu-nghiem-tien-lam-sang-lam-sang-thuoc-dongy- 414589.aspx
10. WHO. Research guidelines for evaluating the safety and efficacy of herbal medicines. Accessed September 29, 2022. https://www.who.int/publications-detail-redirect/ 9290611103
11. Chiến NA. Đánh giá tác dụng của viên “Dạ dày HĐ” trên bệnh nhân trào ngược dạ dày- thực quản. Luận văn Thạc sỹ y học. Trường Đại học Y Hà Nội; 2020. Accessed November 26, 2023. http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/9 47
12. Dược Điển Việt Nam. Chè dây (lá). Published July 30, 2018. Accessed November 27, 2023. https://duocdienvietnam.com/che-da y-la/
13. OECD. OECD guidelines for the testing of chemicals - Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents. Accessed November 27, 2023. https://ntp.niehs.nih.gov/sites/defaul t/files/iccvam/suppdocs/feddocs/oecd/oecdtg4 07-2008.pdf
14. WHO. Working group on the safety and efficacy of herbal medicine. Rep Reg Off West Pac World Health Organ. Published online 2000.