Quay trở lại chi tiết bài báo 5. Đặc điểm mẫu máu cuống rốn thu thập tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội từ 2021 - 2023 Download Download PDF