Quay trở lại chi tiết bài báo 6. Vai trò cộng hưởng từ khuếch tán trong đánh giá độ mô học ung thư nội mạc tử cung trước phẫu thuật Download Download PDF