Quay trở lại chi tiết bài báo 41. Viêm ruột là biểu hiện ban đầu của Lupus ban đỏ hệ thống: Báo cáo ca bệnh Download Download PDF