Quay trở lại chi tiết bài báo 31. Propylene glycol gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và tuổi thọ trên mô hình ruồi giấm thực nghiệm Download Download PDF