Quay trở lại chi tiết bài báo Kết quả giải phẫu sau 12 tháng theo dõi hậu phẫu nội soi nối thông túi lệ - mũi Download Download PDF