Quay trở lại chi tiết bài báo Phân lập bacteriophage phân giải vi khuẩn Escherichia coli từ môi trường nước bằng phương pháp vết tan Download Download PDF