Quay trở lại chi tiết bài báo Kiến thức - điều kiện về rửa tay với xà phòng của người dân tại năm tỉnh Việt Nam năm 2020 Download Download PDF