Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật bảo tồn ung thư vú có sử dụng kỹ thuật tạo hình T ngược Download Download PDF