Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá khả năng kháng kháng sinh của Entrococcus faecalis mang gen kháng Vancomycin phân lập từ người, động vật, thực phẩm và ngoại cảnh Download Download PDF