Đánh giá khả năng kháng kháng sinh của Entrococcus faecalis mang gen kháng Vancomycin phân lập từ người, động vật, thực phẩm và ngoại cảnh

Hoàng Thị An Hà, Trần Huy Hoàng, Nguyễn Vũ Trung, Nguyễn Hà Thanh, Phạm Duy Thái, Ngô Thị Hồng Hạnh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Enterococcus kháng vancomycin (VRE) là mối đe dọa toàn cầu về kháng kháng sinh không chỉ trong bệnh viện mà ở cả cộng đồng. Sự xuất hiện VRE có thể liên quan đến sử dụng avopacin - một yếu tố kích thích sự tăng trưởng trong chăn nuôi ở động vật. Các VRE có thể lan truyền sang người, thực phẩm, nước thải và xa hơn thông qua các sinh vật trung gian như ruồi. 709 chủng E. faecalis đã được phân lập từ người, vật nuôi, ruồi, nước thải trong các trang trại chăn nuôi và từ thực phẩm ở các chợ lận cận. Bằng kỹ thuật PCR xác định các gen liên quan đến tính kháng vancomycin bao gồm van A, van B, van C1, van C2, van D, van M và van N. Có 24 chủng dương tính với van C (3,4%) trong đó 15 chủng mang gen van C1, 9 chủng mang gen van C2. Không phát hiện thấy các gen van còn lại trên bất kỳ chủng nào. Sử dụng kỹ thuật MIC thử nghiệm tính nhạy cảm với vancomycin cho thấy, chỉ có 3/709 chủng (chiếm 0,4%) biểu hiện kiểu hình kháng vancomycin với MIC = 32µg/ml (theo CLSI 2020) được phân lập từ phân người và ở ruồi. Tỷ lệ E. faecalis kháng vancomycin trong cộng đồng còn thấp, tuy nhiên vẫn là mối đe dọa tiềm ẩn đối với sức khỏe con người.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Elizabeth M. Selleck DVT, Michael S. Gilmore. Pathogenicity of Enterococci. Microbiol Spectr. 2019;7(4).
2. Hilde Kruse BKJ, et al. The Use of Avoparcin as a Growth Promoter and the Occurrence of Vancomycin-Resistant Enterococcus Species in Norwegian Poultry and Swine Production. Microbial Drug Resistance. 2009;5(2):135-139.
3. Bager F MM, Christensen J, Aarestrup FM. Avoparcin used as a growth promoter is associated with the occurrence of Vancomycin-resistant Enterococcus faecium on Danish poultry and pig farms. Preventive Veterinary Medicine. 1999;31(2):95-11.
4. Baptiste MOAaKE. Vancomycin-Resistant Enterococci: A Review of Antimicrobial Resistance Mechanisms and Perspectives of Human and Animal Health. Microbial Drug Resistance. 2018;24(5):590-606.
5. Britt NS, Potter EM, McKinnell JA, Patel N, Battersby SE, Steed ME. Secular Trends in Nosocomial Vancomycin-Resistant Enterococcal Bloodstream Infections Among United States Veterans Affairs Hospitals, Fiscal Years 2004 through 2014. Infect Control Hosp Epidemiol. Sep 2017;38(9):1114-1116.
6. Protonotariou E DE, Pournaras S, et al. Trends in antimicrobial resistance of clinical isolates of Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium in Greece between 2002 and 2007. J Hosp Infect. 2007;75:225-227.
7. CLSI. M100 - Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. Vol 30th Edison 2020.
8. Takahiro Nomuraa YH, Jun Kurushimaa et al. New colony multiplex PCR assays for the detection and discrimination of vancomycin-resistant enterococcal species. Journal of Microbiological Methods. 2018;145:69-72.
9. A. de Jong SS, F. E. Garch et al. . Antimicrobial susceptibility of enterococci recovered from healthy cattle, pigs and chickens in nine EU countries (EASSA Study) to critically important antibiotics. Veterinary Microbiology. 2018;216(168-175).
10. Inger Ku¨hna AIea. Comparison of enterococcal populations in animals, humans, and the environment – a European study. International Journal of Food Microbiology. 2003;88:133 – 145.
11. Tiane Martin de Moura APVC. Detection of vanC1 gene transcription in vancomycin-susceptible Enterococcus faecalis Mem. Inst. Oswaldo Cruz 2019;108(4).
12. Frank Eric Tatsing Foka CNA. Detection of Virulence Genes in Multidrug Resistant Enterococci Isolated from Feedlots Dairy and Beef Cattle: Implications for Human Health and Food Safety. BioMed Research International. 2019;2019.
13. C.Novais, T.N. Coque et al. Antimicrobial resistance among faecal enterococci from healthy individuals in Portugal. Clincal Microbiology Infection. 2006;12(11):1131-1134.
14. Tanih GN. Genotypic and Phenotypic characterization of enterococci from cow dung and environmental water sources in three selected dairy farms in Amathole District, . University of Fort Hare, South Africa. 2016.
15. N. Ünal ŞA, and M. Yildirim. Antibiotic resistance profile of Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis isolated from broiler cloacal samples. Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences. 2017;41(2):199-203.