Quay trở lại chi tiết bài báo 7. Kết quả ban đầu sử dụng kháng thể IgY và Lactobacillus johnsonii trong hỗ trợ diệt trừ Helicobacter pylori Download Download PDF