Quay trở lại chi tiết bài báo 15. Kết quả bước đầu sử dụng vạt cơ thang tạo hình tổn khuyết do ung thư vùng đầu cổ lưng Download Download PDF