Quay trở lại chi tiết bài báo 29. Nốt đơn độc dạng kính mờ ác tính phổi - Tổng quan tài liệu và báo cáo ca bệnh Download Download PDF