29. Nốt đơn độc dạng kính mờ ác tính phổi - Tổng quan tài liệu và báo cáo ca bệnh

Cung Văn Công

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nốt đơn độc phổi (Solitary Pulmonary Nodule - SPN) là hình mờ khu trú trên phim X quang hoặc CT ngực có đường bờ rõ ràng; ít nhất một phần được bao bọc bởi nhu mô phổi; thường có hình cầu; đường kính bằng hoặc nhỏ hơn 3 cm; có thể đặc (Solid Nodule - SN), kính mờ (Ground Glass Opacity – GGO) hoặc bán đặc (Part Solid - PS). Một phần ba các khối ung thư phổi (UTP) thể hiện bằng khối hoặc nốt đơn độc và phần lớn thuộc loại ung thư biểu mô tuyến (UTBMT). Phân loại mô bệnh học cập nhật 2021 của WHO, UTBMT được chia thành các thể: UTBMT xâm lấn tối thiểu (Minimally Invasive Adenocarcinoma - MIA); UTBMT không tiết nhầy xâm lấn (Invasive Non - Mucinous Adenocarcinoma - INMA); UTBMT - nhầy xâm lấn (Invasive Mucinous Adenocarcinoma - IMA); UTBMT dạng keo (Coiloide Adenocarcinoma - CA); UTBMT - thai (Fetal Adenocarcinoma - FA) và UTBMT - ruột (Enteric Adenocarcinoma - EA). UTBMT xâm lấn tối thiểu (MIA) thường có các thành phần đặc trưng chủ yếu chiếm ưu thế, trong đó có thể Lepidic (Lepidic Predominant Adenocarcinoma - LPA) và tuyến nang (Acinar Predominant Adenocarcinoma - APA) với những mức độ ác tính ở bậc thấp khác nhau. Chúng tôi báo cáo ca bệnh APA, dạng GGO, được chẩn đoán và phẫu thuật tại bệnh viện Phổi trung ương, bước đầu cho kết quả tốt.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. W. Richard Webb, Charles B. Higgins. Thoracic imaging: Pulmonary and cardiovascular radilogy. Wolters Kluwer. 2017;3 E;p.108-178.
2. Matsunaga T, Suzuki K, Takamochi K, Oh S. What is the radiological definition of part-solid tumour in lung cancer? Eur J Cardiothorac Surg. 2017 Feb 1;51(2):242-247. doi: 10.1093/ejcts/ezw344.PMID: 28119328.
3. Travis WD, Asamura H, Bankier AA, et al.The IASLC lung cancer staging project: Proposals for coding T categories for subsolid nodules and assessment of tumor size in part-solid tumors in the forthcoming eighth edition of the TNM classification of lung cancer. J Thorac Oncol. 2016 Aug;11(8):1204-1223. doi: 10.1016/j.jtho.2016.03.025. Epub 2016 Apr 21.PMID: 27107787.
4. Wu G, Woodruff HC, Shen J, et al. Diagnosis of invasive lung adenocarcinoma based on chest CT radiomic features of part-solid pulmonary nodules: A multicenter study. Radiology. 2020 Nov;297(2):451-458. doi: 10.1148/radiol.2020192431. Epub 2020 Aug 25.PMID: 32840472.
5. Zhang Y, Fu F, Chen H. Management of ground-glass opacities in the lung cancer spectrum. Ann Thorac Surg. 2020 Dec;110(6):1796-1804. doi: 10.1016/j.athoracsur.2020.04.094. Epub 2020 Jun 7.PMID: 32525031.
6. Mazzone PJ, Lam L. Evaluating the patient with a pulmonary nodule: A review. JAMA. 2022 Jan 18;327(3):264-273. doi: 10.1001/jama.2021.24287.PMID: 35040882.
7. National Comprehensive Cancer Network. 2021. Lung cancer screening. Version 1.2021
8. Chen K, Bai J, Reuben A, et al. Multiomics analysis reveals distinct immunogenomic features of lung cancer with ground-glass opacity. Am J Respir Crit Care Med. 2021 Nov 15;204(10):1180-1192. doi: 10.1164/rccm.202101-0119OC.PMID: 34473939.
9. Liang W, Chen Z, Li C, et al. Accurate diagnosis of pulmonary nodules using a noninvasive DNA methylation test. J Clin Invest. 2021 May 17;131(10):e145973. doi: 10.1172/JCI145973.PMID: 33793424.
10. Fukui M, Takamochi K, Ouchi T, et al. Evaluation of solid portions in non-small cell lung cancer-the solid part is not always measurable for clinical T factor. Jpn J Clin Oncol. 2021 Jan 1;51(1):114-119. doi: 10.1093/jjco/hyaa181.PMID: 33094807.
11. Ko JP, Naidich DP. Current readings: radiologic interpretation of the part - solid nodule: clinical relevance and novel technologies. Semin Thorac Cardiovasc Surg. 2014 Summer;26(2):145-56. doi: 10.1053/j.semtcvs.2014.07.001. Epub 2014 Jul 16. PMID: 25441005.
12. Kamiya S, Iwano S, Umakoshi H, et al. Computer-aided volumetry of part-solid lung cancers by using CT: Solid component size predicts prognosis. Radiology. 2018 Jun;287(3):1030-1040. doi: 10.1148/radiol.2018172319. Epub 2018 Mar 14.PMID: 29533722.
13. Ye T, Deng L, Wang S, et al. Lung adenocarcinomas manifesting as radiological part-solid nodules define a special clinical subtype. J Thorac Oncol. 2019 Apr;14(4):617-627. doi: 10.1016/j.j tho.2018.12.030. Epub 2019 Jan 17. PMID: 30659988.
14. Chae M, Jeon JH, Chung JH, et al. Prognostic significance of tumor spread through air spaces in patients with stage IA part-solid lung adenocarcinoma after sublobar resection. Lung Cancer. 2021 Feb;152:21-26. doi: 10.1016/j.lungcan.2020.12.001. Epub 2020 Dec 5.PMID: 33338924.