Quay trở lại chi tiết bài báo 1. Xác định đột biến gen TP53 trong mô ung thư da bằng phương pháp giải trình tự gen Download Download PDF