1. Xác định đột biến gen TP53 trong mô ung thư da bằng phương pháp giải trình tự gen

Hồ Quang Huy, Phạm Đăng Khoa, Phan Thị Hoan, Trần Đức Phấn

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Bệnh ung thư da ngày càng có xu hướng gia tăng, trong hàng loạt các tác nhân gây biến đổi làm rối loạn phân bào, tăng sinh không giới hạn và rối loạn biệt hóa tế bào thì cơ thể cũng có những cơ chế bảo vệ chống lại sự rối loạn đó. Một trong các yếu tố đó chính là protein p53 do gen TP53 mã hóa. Khi gen này bị đột biến, làm mất chức năng các tế bào ung thư dễ dàng xuất hiện và phát triển. Nghiên cứu đột biến gen TP53 trong mô ung thư da sẽ góp phần tìm hiểu cơ chế gây ung thư và giúp các nhà lâm sàng tìm ra được phương pháp điều trị đặc biệt là liệu pháp xạ trị. Bằng phương pháp giải trình tự gen 63 bệnh nhân ung thư da chúng tôi đã xác định được đột biến ở các đoạn exon chiếm tỷ lệ 27,0%, biến đổi ở các đoạn intron chiếm tỷ lệ 95,2%. Có 52 vị trí biến đổi trên gen TP53 trong đó có 10 đột biến ở các đoạn exon và 42 biến đổi ở các đoạn intron.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bulliard J.L, Panizzon R.G, Levi F, et al. Epidemiology of epithelial skin cancers. 2009, 22, 5(200), 882-888.
2. Nguyễn Bá Đức. Phòng và phát hiện sớm bệnh ung thư. NXB Hà Nội; 2006.
3. Bukhari M.H, Niazi S., Khaleel M.E et al. Elevated frequency of p53 genetic mutations and AgNOR values in squamous cell carcinoma. Carcinogenesis. 2011, 32(3), 327-30.
4. Chang J.M, Gao X.M, et al. Clinical and histopathological characteristics of basal cell carcinoma in Chinese patients. Chin. Med. J (Engl). 2013, 126(2), 211-214.
5. Raasch B.A, Buettner P.G, Garbe C., et al. Basal cell carcinoma: histological classification and body - site distribution. Br. J. Dermatol. 2006, 155, 401-407.
6. Demers A.A, Nugent Z., Mihalcioiu C. et al. Trends of nonmelanoma skin cancer from 1960 through 2000 in a Canadian population. J. Am. Dermatol. 2005, 53, 320-328.
7. Pelucchi C., Landro A.D, Naldi L. et al. Risk factors for Histological Types and Anatomic Sites of Cutaneous Basal-Cell Carcinoma: An Italian Case-Control Study. J. Invest. Dermatol. 2007, 127, 935-944.
8. Ling G., Ahmadian A., Persson A. et al. PATCHED and p53 gene alterations in sporadic and hereditary basal cell cancer. Oncogene. 2001, 20, 7770- 78.
9. Reifenberger J., Wolter M., Knobbe C.B et al. Somatic mutations in the PTCH, SMOH, SUFUH and TP53 genes in sporadic basal cell carcinomas. Br. J. Dermatol. 2005,152, 43–51.
10. Hahn H., Wicking C., Zaphiropoulous P.G et al. Mutations of the human homolog of Drosophila patched in the nevoid basal cell carcinoma syndrome. Cell. 1996, 85, 841 - 851.
11. Guiseppina G.M, Alanin S., et al. TP53 mutation in Human skin cancers. Human mutation. 2003, 21, 217 - 228.