Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 174 Số 1 (2024) Download Download PDF