Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 141 Số 5 (2021): E8 Download Download PDF