DOI: https://doi.org/10.52852/tcncyh.v141i5

Đã xuất bản: 2021-05-30

Các bài báo

Effects of Hamo NK hard capsule on serum lipid profiles in dyslipidemia experimental animals
Pham Thuy Phuong, Pham Quoc Binh, Dinh Thi Hong Minh, Tran Thi Thu Hien, Nguyen Trong Thong, Pham Thi Van Anh, Dang Thi Thu Hien
Trang: 10-18