15. Kết quả sống thêm ở bệnh nhân ung thu vú bộ ba âm tính tái phát di căn hóa trị phác đồ Gemcitabine-Carboplatin

Lê Thanh Đức, Bùi Thành Lập

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả hồi cứu có theo dõi dọc nhằm mục tiêu đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng cũng như thời gian sống thêm của bệnh nhân ung thư vú bộ ba âm tính tái phát di căn được hóa trị phác đồ gemcitabine-carboplatin tại Bệnh viện K từ tháng 01/2014 tới tháng 12/2021. Kết quả cho thấy trong 52 bệnh nhân nghiên cứu, tuổi trung bình ở thời điểm tái phát, di căn là 48,7 ± 10,2 tuổi. Thời gian tái phát di căn trung bình là 18,2 tháng. Tỷ lệ đáp ứng chung của phác đồ là 46,2%; trong đó 9,6% đáp ứng hoàn toàn, đáp ứng 1 phần là 36,6%, bệnh giữ nguyên là 17,3%. Trung vị thời gian sống thêm bệnh không tiến triển là 6,0 ± 1,0 tháng (KTC 95%: 4,0 - 7,9) và thời gian sống thêm toàn bộ 12,0 ± 1,8 tháng (KTC 95%: 8,5 - 15,5). Như vậy phác đồ đem lại hiệu quả cao, do đó có thể áp dụng áp dụng rộng rãi trong thực hành lâm sàng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2021; 71(3): 209-249.
2. Maaren MC van, Munck L de, Strobbe LJA, et al. Ten-year recurrence rates for breast cancer subtypes in the Netherlands: A large population-based study. Int J Cancer. 2019; 144(2): 263-272.
3. Dent R, Trudeau M, Pritchard KI, et al. Triple-negative breast cancer: clinical features and patterns of recurrence. Clin Cancer Res Off J Am Assoc Cancer Res. 2007; 13(15 Pt 1): 4429-4434.
4. Hastak K, Alli E, Ford JM. Synergistic chemosensitivity of triple-negative breast cancer cell lines to poly(ADP-Ribose) polymerase inhibition, gemcitabine, and cisplatin. Cancer Res. 2010; 70(20): 7970-7980.
5. O’Shaughnessy J, Schwartzberg L, Danso MA, et al. Phase III study of iniparib plus gemcitabine and carboplatin versus gemcitabine and carboplatin in patients with metastatic triple-negative breast cancer. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol. 2014; 32(34): 3840-3847.
6. A Phase II Trial of Gemcitabine/Carboplatin with or Without Trastuzumab in the First-Line Treatment of Patients with Metastatic Breast Cancer. Clin Breast Cancer. 2008; 8(5): 425-431.
7. Yardley DA, Coleman R, Conte P, et al. nab-Paclitaxel plus carboplatin or gemcitabine versus gemcitabine plus carboplatin as first-line treatment of patients with triple-negative metastatic breast cancer: results from the tnAcity trial. Ann Oncol. 2018; 29(8): 1763-1770.
8. Zhang J, Fan M, Xie J, et al. Chemotherapy of metastatic triple negative breast cancer: Experience of using platinum-based chemotherapy. Oncotarget. 2015; 6(40): 43135-43143.
9. Dent R, Trudeau M, Pritchard KI, et al. Triple-negative breast cancer: clinical features and patterns of recurrence. Clin Cancer Res Off J Am Assoc Cancer Res. 2007; 13 (15 Pt 1): 4429-4434.
10. Lin NU, Claus E, Sohl J, Razzak AR, Arnaout A, Winer EP. Sites of distant recurrence and clinical outcomes in patients with metastatic triple-negative breast cancer: high incidence of central nervous system metastases. Cancer. 2008; 113(10): 2638-2645.
11. Liedtke C, Mazouni C, Hess KR, et al. Response to neoadjuvant therapy and long-term survival in patients with triple-negative breast cancer. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol. 2008; 26(8): 1275-1281.
12. Qiu J, Xue X, Hu C, et al. Comparison of Clinicopathological Features and Prognosis in Triple-Negative and Non-Triple Negative Breast Cancer. J Cancer. 2016; 7(2): 167-173.
13. Lin NU, Vanderplas A, Hughes ME, et al. Clinicopathologic features, patterns of recurrence, and survival among women with triple-negative breast cancer in the National Comprehensive Cancer Network. Cancer. 2012; 118(22): 5463-5472.
14. Anders CK, Deal AM, Miller CR, et al. The prognostic contribution of clinical breast cancer subtype, age, and race among patients with breast cancer brain metastases. Cancer. 2011; 117(8): 1602-1611.
15. Trần Quốc Thiệu. Đánh Giá Hiệu Quả Điều Trị Phác Đồ Gemcitabine - Carboplatin Trên Bệnh Nhân Ung Thư vú Tát Phát, Di Căn Tại Bệnh Viện K. 2012. Luận văn Thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội.