10. hiệu quả giảm đau điện châm nhóm huyệt thượng liêu, thứ liêu, trung liêu trên bệnh nhân sau mổ trĩ theo phương pháp milligan morgan từ ngày thứ 2

Tạ Đăng Quang, Lê Thị Thu Hương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đau sau mổ cắt trĩ là một vấn đề phổ biến, do đó việc tìm các giải pháp giảm đau sau mổ cắt trĩ an toàn, ít tác dụng phụ luôn là một vấn đề cần được nghiên cứu. Nghiên cứu nhằm đánh giá tác dụng giảm đau sau mổ trĩ của điện châm nhóm huyệt Thượng liêu -Thứ liêu -Trung liêu. 60 bệnh nhân sau mổ trĩ bằng phương pháp Milligan Morgan chia 2 nhóm: điện châm và dùng thuốc Efferalgan Codein. Kết quả cho thấy điểm VAS (Visual Analogue Scale) giảm trung bình ở nhóm nghiên cứu và nhóm chứng là 2,97 ± 0,77 và 2,5 ± 1,04 so với trước điều trị (p < 0,05). Chưa thấy tác dụng không mong muốn của nhóm sử dụng điện châm trên lâm sàng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Anteneh Ayelign KibretlD, Mohammed Oumer, Abebe Muche Moges. Prevalence and associated factors of hemorrhoids among adult patients visiting the surgical outpatient department in the University of Gondar Comprehensive Specialized Hospital, Northwest Ethiopia. PloS ONE. 2021; 16(4): e0249736.
2. Parvez Sheikh, Catherine Resgnier, Fabienne Goron, et al. The prevalence, characteristics and treatment of hemorrhoidal disease: Results of an international web-based survey. Journal of comparative effectiveness Research. 2020; 9(17): 1219-1232.
3. Jingjuan Feng, Jian Cheng, Feng Xiang (2021). Management of intractable pain in patients streated with hemorrhoidectomy for mixed hemorrhoids. Annals of palliative medicine. 2021; 10(1): 479-483.
4. Polomano R.C., Dunwoody C.J., Krenzischek D.A., et al. Perspective on pain management in the 21st century. Pain Manag Nurs. 2008; 9(1): 3-10.
5. Gordon D.B., Dahl J.L., Miaskowski C, et al. American pain society recommendations for improving the quality of acute and cancer pain management: Amecican Pain Society Quality of Care Task Force. Arch Intern Med. 2005; 165(14): 1574-1580.
6. Học viện Y học cổ truyền Trung Quốc. Châm cứu học Trung Quốc. Hà Nội: Nhà xuất bản Y học; 2000: 132-133.
7. Brandt K.D. Diagnosis and nonsurgical management of osteoarthritis, Professional Communications, 2010.
8. Nguyễn Nhược Kim, Trần Quang Đạt. Châm cứu và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc. Hà Nội: Nhà xuất bản Y học; 2013.
9. Goldman N., Chen M., Fujita T., et al. Adenosine A1 receptors mediate local anti-nociceptive effects of acupuncture. Nat Neurosci, 2010; 13(7): 883-888.
10. Ping-Liang Sun, Wei Yang, Lei-Chang Zhang. Effect of electroacupuncture at Chengshan (BL57) on postoperative pain of mixed hemorrhoids. Chinese acupuncture and moxibustion, 2011; 31(5): 413-511.
11. Ning Li, Hong-Bo He, Cheng-Wei Wang, Chung-Mei Yang. Observation on therapeutic effect of electroacupuncture at ChengShan (BL7) and Changqiang (GV 1) on hemorrhoiddal pain. Chinese acupuncture & moxibustion, 2008; 28(11): 792-4.