Quay trở lại chi tiết bài báo 12. Tác dụng điều trị viêm quanh khớp vai đơn thuần của bài thuốc “Cát căn gia truật ý dĩ nhân thang” Download Download PDF