Quay trở lại chi tiết bài báo 2. Nghiên cứu ảnh hưởng của viên nang mềm Tecan lên chức năng gan, thận chuột cống thực nghiệm Download Download PDF