2. Nghiên cứu ảnh hưởng của viên nang mềm Tecan lên chức năng gan, thận chuột cống thực nghiệm

Vũ Việt Hằng, Phạm Thị Vân Anh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đánh giá ảnh hưởng của viên nang mềm Tecan theo đường uống lên chức năng gan, thận chuột cống chủng Wistar thực nghiệm. Chuột cống trắng được uống liên tục viên nang mềm Tecan với mức liều 93,6 mg/kg/ngày và 280,8 mg/kg/ngày trong vòng 4 tuần. Trước lúc uống thuốc, sau 2 tuần và 4 tuần uống thuốc, chuột được đánh giá chức năng gan và chức năng thận. Giải phẫu bệnh gan, thận được đánh giá khi kết thúc nghiên cứu ở tuần thứ 4. Kết quả nghiên cứu cho thấy viên nang Tecan liều 93,6 mg/kg/ngày và 280,8 mg/kg/ngày dùng đường uống liên tục trong 4 tuần không ảnh hưởng đến hoạt độ AST, hoạt độ ALT, nồng độ bilirubin toàn phần, cholesterol toàn phần, albumin, creatinin trong máu và hình ảnh mô bệnh học thận trên chuột cống trắng ở cả 2 mức liều. Hình ảnh mô bệnh học gan ở các lô uống Tecan có sự tăng thoái hóa so với lô chứng sinh học. Tuy nhiên, các chỉ số sinh hóa đánh giá chức năng gan của các lô đều trong giới hạn bình thường. Viên nang mềm Tecan liều 93,6 mg/kg/ngày và 280,8 mg/kg/ngày uống liên tục trong 4 tuần không làm ảnh hưởng đến chức năng gan, thận của chuột cống trắng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Đỗ Trung Đàm. Phương pháp xác định độc tính của thuốc. Nhà xuất bản y học. 2014.
2. Viện dược liệu. Cây thuốc và động vật làm thuốc. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. 2007.
3. World Health Organization. Working group on the safety and efficacy of herbal medicine. Report of regional office for the western pacific of the World Health Organization. 2000.
4. World Health Organization. Global report on traditional and complementary medicine. 2019.
5. OECD. Guidelines for the testing of chemicals repeated dose oral toxicity study in rodents. Environmental Health and Safety Monograph Series on Testing and Assesment. 2008; No 407.
6. National Research Council. Toxicity testing for assessing environmental agents. Interim Report. Washington, DC, USA: National Academies Press. 2006.
7. Olson H, Betton G, Robinson D et al. Concordance of the toxicity of pharmaceuticals in humans and in animals. Regulatory Toxicology and Pharmacology. 2000; 32(1): 56–67.
8. Ha LM, Que DTN, Huyen DTT et al. Toxicity, analgesic and anti-inflammatory activities of tectorigenin. Immunopharmacology and Immunotoxicology. 2013; 35(3).