Quay trở lại chi tiết bài báo 19. Tác dụng của ôn điện châm kết hợp Ý dĩ nhân thang trên bệnh nhân thoái hoá khớp gối Download Download PDF