28. Thực trạng chuyển tuyến của người bệnh khoa cấp cứu, hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, năm 2020

Đinh Thái Sơn, Lê Văn Sỹ, Lê Văn Cường, Lê Duy Long, Hoàng Bùi Hải

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả thực trạng chuyển tuyến tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa năm 2020. Nghiên cứu mô tả cắt ngang đã được thực hiện bằng cách sử dụng dữ liệu từ Phần mềm quản lý bệnh viện tại Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa năm 2020. Tổng số 3518 người bệnh nhập viện vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã chuyển tuyến trong năm 2020 được trích suất. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Chương bệnh XIX: Chấn thương thương, ngộ độc và hậu quả của một số nguyên nhân từ bên ngoài có tỷ lệ chuyển cao nhất (n = 1388, 39,5%). Đa số người bệnh chuyển từ tuyến dưới lên tuyến trên (n = 2258, chiếm tỷ lệ 64,2%). Số người bệnh chuyển viện trái tuyến chỉ là 89 người (2,5%).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y Tế. Thông tư 14/2014/TT-BYT. Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính. http://vbpl.yte.gov.vn/van-ban-phap-luat/thong-tu-142014tt-byt-.6.1799.html. Published April 14, 2014. Accessed September 22, 2022.
2. Lê Quang Cường, Lý Ngọc Kính, Khương Anh Tuấn. Nghiên Cứu Thực Trạng Quá Tải, Dưới Tải Của Hệ Thống Bệnh Viện Các Tuyến và Đề Xuất Giải Pháp Khắc Phục. Bộ Y tế; 2011. http://www.hspi.org.vn/vcl/Nghien-cuu-thuc-trang-qua-tai-duoi-tai-cua--he-thong-benh-vien-cac-tuyen-va-de-xuat-giai--phap-khac-phuc-t85-8128.html.
3. Nguyễn Văn Cư. Nguyên nhân quá tải bệnh nhân khám ngoại trú tại bệnh viện Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Y Học Thành Phố Hồ Chí Minh. 2011; 15(1): 132-136.
4. Nguyễn Thị Lan Minh, Nguyễn Quang Dũng, Trần Ngọc Huệ, Đoàn Thị Lệ Thủy, Lê Thị Kim Hoàn. An toàn người bệnh được chuyển tuyến đến khoa cấp cứu bệnh viện Nguyễn Tri Phương năm 2019. Tạp chí Y Học Thành Phố Hồ Chí Minh. 24(5): 52-58.
5. Vũ Minh Hải, Trần Hoàng Tùng. Mức độ chấn thương và thực trạng cấp cứu trước viện bệnh nhân chấn thương sọ não đến khám và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình, năm 2020. Tạp chí y học Việt Nam. 2022; 517(1): 96-99.
6. Martin-Gill C, Reiser RC. Risk factors for 72-hour admission to the ED. Am J Emerg Med. 2004; 22(6): 448-453. doi:10.1016/j.ajem.2004.07.023.
7. Hatherill M, Waggie Z, Reynolds L, Argent A. Transport of critically ill children in a resource-limited setting. Intensive Care Med. 2003; 29(9): 1547-1554. doi:10.1007/s00134-003-1888-7.
8. Ilboudo TP, Chou YJ, Huang N. Compliance with referral for curative care in rural Burkina Faso. Health Policy Plan. 2012; 27(3): 256-264. doi:10.1093/heapol/czr041.
9. Vũ Đình Hùng, Kiều Thị Hoa, Hoàng Bùi Hải. Cơ cấu bệnh tật tại khoa cấp cứu bệnh viện Đại học y Hà Nội năm 2019. Tạp chí nghiên cứu y học. 2021; 147(11): 317-323.