Quay trở lại chi tiết bài báo 17. Đánh giá kết quả ban đầu phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng sử dụng trợ cụ cá thể hoá Download Download PDF