Quay trở lại chi tiết bài báo Giá trị của test da và kết quả giảm mẫn cảm nhanh với huyết thanh kháng dại tinh chế Sar Download Download PDF