Giá trị của test da và kết quả giảm mẫn cảm nhanh với huyết thanh kháng dại tinh chế Sar

Nguyễn Văn Hồng Quân, Nguyễn Văn Đoàn

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác định giá trị của test da và kết quả giảm mẫn cảm nhanh với SAR, một huyết thanh kháng dại nguồn gốc từ ngựa sản xuất tại Việt Nam. 192 bệnh nhân (BN) có test da dương tính hoặc quá mẫn nhanh với SAR ở cơ sở tiêm phòng được làm test nội bì ở 3 độ pha loãng (1:10, 1:100 và 1:1000) với chứng âm. Kĩ thuật được tiến hành theo hướng dẫn ENDA/EAACI 2015. Nếu kết quả dương tính, test kích thích được thực hiện và giảm mẫn cảm khi có bất kì phản ứng dị ứng nào. Trong 184 bệnh nhân có test dương tính ở cơ sở tiêm phòng, chỉ 15,6% dương tính ở cùng nồng độ khi test tại Trung tâm Dị ứng. Giá trị dự đoán âm tính của test nội bì ở 3 nồng độ trên lần lượt là 97,3%, 96,2% và 89,3%. Giảm mẫn cảm được tiến hành ở 27 bệnh nhân, có 1 trường hợp thất bại. Test da với SAR cần được chuẩn hóa để cải thiện giá trị dự đoán. Giảm mẫn cảm là phương pháp có hiệu quả nếu bệnh nhân dị ứng SAR.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Shelke PV, Rachh PR. Equine Rabies Immunoglobulin: A Review. J Drug Deliv Ther. 2019;9(4-s):730-735. doi:10.22270/jddt.v9i4-s.3388
2. Wilde H, Chomchey P, Prakongsri S, Puyaratabandhu P, Chutivongse S. Adverse effects of equine rabies immune globulin. Vaccine. 1989;7(1):10-11. doi:10.1016/0264-410X(89)90003-0
3. Sunitha AM. Post Exposure Passive Immunization with Purified Equine Rabies Immunoglobilin – Is Skin Sensitivity Test Needed? Int J Sci Res Publ. 2015;5(5).
4. Sudarshan MK, Ashwath Narayana DH, Ravish HS. Is the skin sensitivity test required for administering equine rabies immunoglobulin? Natl Med J India. 2011;24(2):80-82.
5. Tantawichien T, Benjavongkulchai M, Wilde H, et al. Value of skin testing for predicting reactions to equine rabies immune globulin. Clin Infect Dis Off Publ Infect Dis Soc Am. 1995;21(3):660-662.
6. WHO. WHO Expert Consultation on Rabies, Third Report. World Health Organization; 2018.
7. Brockow K, Garvey LH, Aberer W, et al. Skin test concentrations for systemically administered drugs - an ENDA/EAACI Drug Allergy Interest Group position paper. Allergy. 2013;68(6):702-712. doi:10.1111/all.12142
8. WHO. WHO Expert Consultation on Rabies: Second Report. Geneva: World Health Organization; 2013.
9. Nguyễn Văn Đoàn. Một Số Kĩ Thuật Trong Chẩn Đoán Bệnh Dị Ứng và Tự Miễn. Nhà Xuất bản Y Học; 2018.
10. The Current Practice of Skin Testing for Antibiotics in Korean Hospitals. Korean J Intern Med. doi:10.3904/kjim.2010.25.2.207