14. Coagulation disorders in children with acute pancreatitis at the Vietnam National Children's hospital

Nguyen Hoai Thuong, Ninh Quoc Dat, Nguyen Thi Viet Ha

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Various hematological abnormalities including coagulation factor abnormalities, leukocytosis, acute hemolytic anemia, thrombocytopenia, thrombotic thrombocytopenic purpura, and disseminated intravascular coagulopathy have been reported in acute pancreatitis patients. The purpose of this descriptive cross - sectional study was to describe characteristics of coagulation disorders in 96 children with acute pancreatitis at the Vietnam National Children's Hospital. rom January 2022 to March 2023. Results showed that the mean age of children was 6.2 ± 3.2 years old, and the boy to girl ratio was 1.2 to 1, 69.8% of children had coagulation disorders. Of the 67 children who had abnormal coagulation tests, 64.2% had hypercoagulability, 35.8% had mixed hypercoagulability, 28.4% had fibrinolysis and 25.4% had disseminated intravascular coagulation. Most coagulation disorders cases showed no clinical manifestations and only 3.1% had thrombosis and hemorrhage. The factors associated with coagulopathy were hyperlipidemia and pancreatic necrosis. In conclusion, although coagulation disorders showed up in a high percentage of children with acute pancreatitis, they are difficult to be recognized based on clinical manifestations. This highlights the importance of early identification based on hemostasis testing, as it can lead to better overall management and treatment.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Greenberg JA, Hsu J, Bawazeer M, et al. Clinical practice guideline: management of acute pancreatitis. Can J Surg J Can Chir. 2016; 59(2): 128-140. doi:10.1503/cjs.015015.
2. Kakafika A, Papadopoulos V, Mimidis K, et al. Coagulation, platelets, and acute pancreatitis. Pancreas. 2007; 34(1): 15-20. doi:10.1097/01.mpa.0000240617.66215.d2.
3. Bệnh viện Nhi Trung ương. Sổ tay khoảng tham chiếu; 2021.
4. PGS.TS. Nguyễn Anh Trí. Đông máu ứng dụng trong lâm sàng. Nhà xuất bản Y học Hà Nội; 2002.
5. Larsen JB, Aggerbeck MA, Granfeldt A, et al. Disseminated intravascular coagulation diagnosis: Positive predictive value of the ISTH score in a Danish population. Res Pract Thromb Haemost. 2021; 5(8): e12636. doi:10.1002/rth2.12636.
6. Abu-El-Haija M, Kumar S, Quiros JA, et al. Management of Acute Pancreatitis in the Pediatric Population: A Clinical Report From the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Pancreas Committee. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018; 66(1): 159-176. doi:10.1097/MPG.0000000000001715.
7. Chu Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Việt Hà. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh viêm tuỵ cấp ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp Chí Y Học Việt Nam. 2017: 514 (2), 4.
8. Trần Thị Thanh Tâm. Đặc điểm viêm tuỵ cấp ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Nhi Đồng 2. Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh. 2007: 11 (1), 143-147.
9. Võ Thị Lương Trân, Bùi Hữu Hoàng. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố nguy cơ của huyết khối tĩnh mạch tạng ở bệnh nhân viêm tụy cấp. Tạp Chí Y Học Hồ Chí Minh. 2021; 2: 87-93.
10. Ding L, Deng F, Yu C, et al. Portosplenomesenteric vein thrombosis in patients with early-stage severe acute pancreatitis. World J Gastroenterol. 2018; 24(35): 4054-4060. doi:10.3748/wjg.v24.i35.4054.