4. Đánh giá chất lượng tinh trùng sau xử lý bằng kỹ thuật microfluidic ở các trường hợp thụ tinh trong ống nghiệm

Hồ Nguyệt Minh, Đỗ Thị Minh Tâm , Chu Thị Ly, Đỗ Thuỳ Hương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Trong những năm gần đây, ngoài các phương pháp lọc rửa thông thường, chọn lọc tinh trùng bằng hệ thống microfluidic đang được áp dụng và dần trở nên phổ biến hơn trong IVF, tuy nhiên hiệu quả của phương pháp này vẫn còn chưa thống nhất. Nghiên cứu thử nghiệm so sánh trên 30 mẫu tinh dịch được lọc rửa bằng phương pháp thang nồng độ (đối chứng) và phương pháp sử dụng hệ thống microfluidic (can thiệp) nhằm so sánh chất lượng tinh trùng thu được ở hai phương pháp này. Kết quả cho thấy, tỷ lệ đứt gãy DNA tinh trùng của nhóm thử nghiệm(0,67 ± 0,53%) thấp hơn đáng kể so với nhóm đối chứng (1,18 ± 13,73%). Khả năng thu hồi tinh trùng di động tiến tới cao hơn ở nhóm sử dụng hệ thống microfluidic (39,75 ± 19,20 so với 32,14 ± 18,14). Ngoài ra tỷ lệ sống của tinh trùng ở nhóm can thiệp cũng cao hơn so với nhóm đối chứng (97,9 ± 2,21 và 96,56 ± 4,11%). Tỷ lệ di động cũng có sự khác biệt rõ rệt giữa nhóm can thiệp (96,36 ± 2,60%) và nhóm còn lại (95,06 ± 2,35%). Tuy nhiên, không có sự khác biệt tỷ lệ di động tiến tới và tỷ lệ hình thái bình thường giữa hai nhóm. Như vậy, sử dụng hệ thống microfluidic là cách tiếp cận tiềm năng dành đối với việc cải thiện tỷ lệ đứt gãy DNA tinh trùng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Mascarenhas MN, Flaxman SR, Boerma T, et al. National, regional, and global trends in infertility prevalence since 1990: a systematic analysis of 277 health surveys. PLoS Med. 2012;9(12):e1001356. doi:10.1371/journal.pme d.1001356
2. Katz DJ, Teloken P, Shoshany O. Male infertility - The other side of the equation. Aust Fam Physician. 2017;46(9):641-646.
3. Asghar W, Velasco V, Kingsley JL, et al. Selection of functional human sperm with higher DNA integrity and fewer reactive oxygen species. Adv Healthc Mater. 2014;3(10):1671-1679. doi:10.1002/adhm.201400058
4. Makwana DP, Makwana S, Sen T. P-069 microfluidic sperm sorting vs density gradient to yield sperm with reduced DFI for patients undergoing IVF-ICSI. Hum Reprod. 2021;36(Supplement_1):deab130.068. doi:10.1093/humrep/deab130.068
5. Bastuba M, Cohen M, Bastuba A, et al. Microfluidic sperm separation device dramatically lowers DFI. Fertil Steril. 2020;113:e44. doi:10.1016/j.fertnstert.2020.02.096
6. Quinn MM, Jalalian L, Ribeiro S, et al. Microfluidic sorting selects sperm for clinical use with reduced DNA damage compared to density gradient centrifugation with swim-up in split semen samples. Hum Reprod. 2018;33(8):1388-1393. doi:10.1093/humrep/dey239
7. Alvarez Sedó C, Bilinski M, Lorenzi D, et al. Effect of sperm DNA fragmentation on embryo development: clinical and biological aspects. JBRA Assist Reprod. 2017;21(4):343-350. doi:10.5935/1518-0557.20170061
8. Avendaño C, Franchi A, Taylor S, et al. Fragmentation of DNA in morphologically normal human spermatozoa. Fertil Steril. 2009;91(4):1077-1084. doi:10.1016/j.fertnstert. 2008.01.015