Quay trở lại chi tiết bài báo 23. Tự đánh giá năng lực thực hành chăm sóc của sinh viên điều dưỡng và các yếu tố liên quan Download Download PDF