23. Tự đánh giá năng lực thực hành chăm sóc của sinh viên điều dưỡng và các yếu tố liên quan

Nguyễn Thị Ngọc Hân, Ngô Thị Dung, Dương Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Lư Trí Diến, Nguyễn Thái Thông

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Sinh viên điều dưỡng là lực lượng bổ sung quan trọng cho nguồn nhân lực y tế trong tương lai. Vì vậy việc đánh giá năng lực thực hành chăm sóc – yếu tố cốt lõi của người điều dưỡng - của sinh viên là rất thiết yếu, để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cũng như đảm bảo đáp ứng nhu cầu xã hội đối với ngành điều dưỡng. Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ với 110 sinh viên điều dưỡng năm 3 và 4 tham gia tự đánh giá. Kết quả: sinh viên có năng lực thực hành chăm sóc đáp ứng tốt theo Chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam với 42,7% đáp ứng tốt và 41,8% đáp ứng một phần (điểm năng lực 1,2 ± 0,4/2 điểm). Sinh viên năm 4 có năng lực tốt hơn năm 3. Năng lực ứng dụng kiến thức khoa học vào chăm sóc an toàn đạt kết quả cao nhất. Tuy nhiên, sinh viên cần được tập trung hướng dẫn, hỗ trợ để nâng cao năng lực xử trí tình huống cấp cứu và giáo dục sức khỏe.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Phan Thị Dung. Phản hồi và sự tự tin của điều dưỡng sau khóa học chăm sóc vết thương theo chuẩn năng lực điều dưỡng Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 2019;7:48-53.
2. Phan Thị Dung, Đào Khắc Hùng, Nguyễn Thị Bích Ngọc, và cs. Khảo sát kiến thức, thực hành, tự tin của điều dưỡng về chăm sóc vết thương theo chuẩn năng lực tại 8 bệnh viện Việt Nam năm 2020. Tạp Chí Y Dược Lâm Sàng 108 - Clinical Medicine and Pharmarcy. 2021;16(4).
3. Frisch NC, Rabinowitsch D. What’s in a definition? Holistic nursing, integrative health care, and integrative nursing: report of an integrated literature review. Journal of Holistic Nursing. 2019;37(3):260-272.
4. Mahoney AD, Westphaln KK, Covelli AF, et al. Advancing social mission in nursing education: Recommendations from an expert advisory board. Journal of Nursing Education. 2020;59(8):433-433.
5. Bộ Y tế. Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam. Quyết định số 3474/QĐ-BYT của Bộ Y tế, Hà Nội. 2022.
6. Lê Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Huyền Duy, Lê Thị Thu Hằng, và cs. Khảo sát kiến thức về dự phòng và xử trí phản vệ của sinh viên điều dưỡng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Tạp Chí Y Dược học Cần Thơ. 2021;39:25-30.
7. Nguyen CTM, Horii S, Pham HTT, et al. Effectiveness of a standard clinical training program in new graduate nurses’ competencies in Vietnam: A quasi-experimental longitudinal study with a difference-in-differences design. Plos One. 2021;16(7):e0254238.
8. Trần Ánh Ngọc. Đánh giá nhận thức, thái độ, hành động về học chế tín chỉ của sinh viên trường đại học Hải Phòng. Luận văn thạc sĩ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2020.
9. Albagawi B, Hussein FM, Alotaibi JS, et al. Self-efficacy and clinical competence of fourth-year nursing students: A self-reported study. Int J Adv Appl Sci. 2019;6:65-70.
10. Sawaengdee K, Kantamaturapoj K, Seneerattanaprayul P, et al. Self-assessment of nursing competency among final year nursing students in Thailand: a comparison between public and private nursing institutions. Advances in Medical Education and Practice. 2016;7:475-482.
11. Phan Thị Mỹ Trinh, Lê Văn Tỉnh, Đặng Trần Ngọc Thanh, và cs. Kết quả tự đánh giá của sinh viên về mức độ đáp ứng năng lực theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo Cử nhân Điều dưỡng trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2020. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng. 2021;4(3):37-46.
12. Kolb DA. Experiential learning: Experience as the source of learning and development. 2nd edition. Publisher: Pearson Education. 2014.
13. Trần Thị Nguyệt, Dương Thị Hồng Liên, Trần Thị Hằng, và cs. Tự đánh giá năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng tại Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế. Tạp Chí Nghiên cứu Y học. 2023;163(2):244-254.
14. Alosaimi D. Learning self-efficacy as predictor of nursing students’ performance of clinical skills. Educational Sciences: Theory & Practice. 2021;21(3):120-131.
15. Han NTN, An HTT, Doan MTK, et al. Knowledge, attitude, and practice of hand hygiene among nursing students at Can Tho University of Medicine and Pharmacy. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 2023;(5):120-125.
16. Trần Thị Hằng, Tôn Nữ Minh Đức, Nguyễn Thị Anh Phương, và cs. Khảo sát năng lực thực hành lâm sàng của sinh viên điều dưỡng và các yếu tố liên quan. Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế. 2022;6(12):22-29.
17. Gunawan J, Aungsuroch Y, Fisher ML, et al. Factors related to the clinical competence of registered nurses: Systematic review and meta-analysis. Journal of Nursing Scholarship. 2020;52(6):623-633.