So sánh hiệu quả giảm đau sau mổ của phương pháp gây tê cơ vuông thắt lưng liên tục so với gây tê ngoài màng cứng ở bệnh nhân phẫu thuật thay khớp háng

Vũ Hoàng Phương, Hoàng Văn Tuân

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mục tiêu so sánh hiệu quả giảm đau sau mổ của phương pháp gây tê liên tục cơ vuông thắt lưng so với gây tê ngoài màng cứng ở bệnh nhân phẫu thuật thay khớp háng. 60 BN phẫu thuật thay khớp háng theo chương trình được chia làm 2 nhóm: 30 BN được giảm đau sau mổ bằng phương pháp gây tê cơ vuông thắt lưng liên tục và 30 BN với gây tê ngoài màng cứng tại Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa – Bệnh viện Việt Đức từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2019. Điểm VAS khi nghỉ của nhóm gây tê liên tục cơ vuông thắt lưng là tương đương với điểm VAS của gây tê ngoài màng cứng tại hầu hết thời điểm nghiên cứu nhưng cao hơn có ý nghĩa thống kê khi BN vận động. Tỉ lệ nôn & buồn nôn (3,3% vs 13,3%), bí tiểu (13,3% vs 27,3%) thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với phương pháp gây tê ngoài màng cứng. Nghiên cứu cho thấy gây tê cơ vuông thắt liên tục có hiệu quả giảm đau sau mổ khi nghỉ là tương đương và ít tác dụng không mong muốn hơn so với gây tê ngoài màng cứng cho các phẫu thuật thay khớp háng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Duarte LT BP SR. Effects of epidural analgesia and continuous lumbar plexus block on functional rehabilitation after total hip arthroplasty. . Rev Bras Anestesiol. 2009;59:531 - 534.
2. FJ Singelyn TF MM, D Joris. Effects of intravenous patient-controlled analgesia with morphine, continuous epidulal analgesia and continuous femoral nerve sheath block on rehabilitation after unilatelal total-hip arthroplasty. Reg Anesth Pain Med. 2005;30:452-457.
3. Choi P BM, Scott J, Douketis JD. 2003, Issue 3. . Epidural analgesia for pain relief following hip or knee replacement. . Cochrane Database of Systematic Reviews 2003(3):Art. No.: CD003071. DOI: 003010.001002/14651858.CD14003071].
4. MJ BR. Optimal point of injection: the quadratus lumborum type I and II blocks. Anaesthesia. 2014;30:1550.
5. Borglum J MB JK, Lonnqvist PA, Christensen AF, et al. Ultrasound-guided Transmuscular Quadratus Lumborum Blockade. . Br J Anaesth. 2013;22.
6. BR. PT. Randomised trial comparing the transversus abdominis plane block posterior approach or quadratus lumborum block type I with femoral block for postoperative analgesia in femoral neck fracture, both ultrasound-guided. . Rev Esp Anestesiol Reanim. 2016;63:141 - 148.
7. McCrum CL B-DB, Shin JJ, Wright VJ. Quadratus lumborum block provides improved immediate postoperative analgesia and decreased opioid use compared with a multimodal pain regimen following hip arthroscopy. . Hip Preserv Surg 2018;5(3):233 - 239.
8. Margaret M.Hockett SHaAL. Continous Quadratus Lumborum Block for Postoperative Pain in Total Hip Arthroplasty: A Case Report. A&A Case Report. 2017;8:4-6.
9. Blanco R AT, Girgis E. Quadratus lumborum block for postoperative pain after caesarean section: A randomised controlled trial. Eur Journal of Anaesthesiology. 2015;32:812–818.
10. Nguyễn Hữu Tú CQT. Gây tê ngoài màng cứng. Bài giảng gây mê hồi sức. 2014:277 - 290.
11. F. Shafiq MHaKS. Complications and interventions associated with epidural analgesia for postoperative pain relief in a tertiary care hospital. . Middle East J Anaesthesiol. 2010;20(6):827 - 832.