3. Đánh giá hình ảnh niệu đạo nữ trên cộng hưởng từ động học sàn chậu ở bệnh nhân có rối loạn tiểu tiện không tự chủ khi gắng sức

Hoàng Đình Âu, Vũ Thị Dung, Mã Mai Hiền

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu so sánh các thông số hình ảnh niệu đạo nữ trên cộng hưởng từ động học sàn chậu giữa nhóm bệnh (22 bệnh nhân) với nhóm không có rối loạn tiểu tiện không tự chủ khi gắng sức (21 bệnh nhân) nhằm tìm các bất thường giải phẫu liên quan. Ở cả thì nghỉ và thì đi tiểu, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) giữa 2 nhóm về chiều dài, đường kính ngang, độ dày lớp ngoài niệu đạo, góc niệu đạo, góc cổ bàng quang-mu- cụt, vị trí cổ bàng quang với đường mu cụt. Ngược lại, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 2 nhóm về thể tích, đường kính trước sau, độ dày lớp trong niệu đạo (p < 0,05) và góc sau niệu đạo bàng quang (p < 0,001). Đối với chẩn đoán tiểu tiện không tự chủ khi gắng sức, ở thì nghỉ và thì đi tiểu, góc sau niệu đạo-bàng quang có AUC, độ nhạy, độ đặc hiệu lần lượt là 0,9 và 0,98; 0,86 và 0,91; 0,86 và 0,95 (với ngưỡng 133,50 ở thì nghỉ và 153,50 ở thì đi tiểu).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Masson E. The standardisation of terminology in lower urinary tract function: report from the standardisation sub-committee of the International Continence Society. EM-Consulte. Accessed September 15, 2022.
2. Nygaard IE, Heit M. Stress Urinary Incontinence: Obstet Gynecol. 2004; 104(3): 607-620.
3. DeLancey, J.O. Structural support of the urethra as it relates to stress urinary incontinence: The hammock hypothesis. Am. J. Obstet. Gynecol. 1994, 170, 1713–1720.
4. Kobra Falah-Hassani, Joanna Reeves et al. The pathophysiology of stress urinary incontinence: a systematic review and meta-analysis. International Urogynecology Journal. 2021; 32:501-552.
5. Nguyễn Thị Tân Sinh (2006). Nghiên cứu thực trạng són tiểu và một số yếu tố liên quan ở nữ nhân viên bệnh viện Bạch Mai. Trường Đại Học Y Hà Nội, Hà Nội.
6. Kim JK, Kim YJ, Choo MS, Cho KS. The urethra and its supporting structures in women with stress urinary incontinence: MR imaging using an endovaginal coil. AJR Am J Roentgenol. 2003; 180(4): 1037-44. https://doi.org/10.2214/ajr.180.4. 1801037.
7. Tasali N, Cubuk R, sinanoğlu O, Şahin K, Saydam B. MRI in Stress Urinary Incontinence Endovaginal MRI With an Intracavitary Coil and Dynamic Pelvic MRI. Urol J. 2012; 9:397-404.
8. Li M, Wang B, Liu X, Qiao P, Jiao W, Jiang T. MR defecography in the assessment of anatomic and functional abnormalities in stress urinary incontinence before and after pelvic reconstruction. Eur J Radiol. 2020; 126:108935. https://doi.org/10.1016/j.ejrad. 2020.108935.
9. Li N, Cui C, Cheng Y, Wu Y, Yin J, Shen W. Association between Magnetic Resonance Imaging Findings of the Pelvic Floor and de novo Stress Urinary Incontinence after Vaginal Delivery. Korean J Radiol. 2018; 19(4):715.
10. Ansquer Y, Fernandez P et al. MRI urethrovesical junction mobility is associated with global pelvic floor laxity in female stress incontinence. Acta Obstet Gynecol Scand. 2007; 86(10):1243-1250.
11. Lukanovic A, Patrelli TS. Validation of ultrasound scan in the diagnosis of female stress urinary incontinence. Clin Exp Obstet Gynecol. 2011; 38(4): 373-8.
12. Macura KJ, Thompson RE, Bluemke DA, Genadry R. Magnetic resonance imaging in assessment of stress urinary incontinence in women: parameters differentiating urethral hypermobility and intrinsic sphincter deficiency. World J Radiol. 2015; 7(11): 394-404.
13. João Cunha Salvador, Mónica Portela Coutinho et al. Dynamic magnetic resonance imaging of the female pelvic floor-a pictorial review. Insights Imaging. 2019 Jan 28; 10(1):4.
14. Zidan S, Amin M, Hemat E, Samaha I. Female urinary incontinence: spectrum of findings at pelvic mri and urodynamics. Zagazig Univ Med J. 2016;22:1-9.
15. Li YQ, Geng J, Tan C, Tang J, Yang X. Diagnosis and classification of female stress urinary incontinence by transperineal two- dimensional ultrasound. Technol Health Care. 2017;25(5):859– 66. https://doi.org/10.3233/THC-160786.
16. Rinne KM, Kainulainen S, Aukee S, Heinonen S, Nilsson CG. Dynamic magnetic resonance imaging of the behavior of the mid- urethra in healthy and stress incontinent women. Acta Obstet Gynecol Scand. 2010;89(3):373–9. https://doi.org/10.3109/ 00016340903555982
17. Tarhan S, Gümüş B, Temeltaş G, Ovali GY, Serter S, Göktan C. The comparison of MRI findings with severity score of incontinence after pubovaginal sling surgery. Turk J Med Sci. Published online January 1, 2010.