Quay trở lại chi tiết bài báo 35. Đánh giá tác dụng lên cơ trơn tử cung của viên nén An Nguyệt Khang trên thực nghiệm Download Download PDF