5. So sánh hiệu quả của đặt cathter tĩnh mạch thân cánh tay đầu và tĩnh mạch cảnh trong dưới hướng dẫn của siêu âm ở trẻ ≤ 10 kg

Tạ Anh Tuấn, Ngô Tiến Đông, Thiều Quang Quân

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm qua đường cảnh trong dưới hướng dẫn siêu âm được tiếp cận rộng rãi, gần đây đặt catheter qua tĩnh mạch thân cánh tay đầu dưới hướng dẫn của siêu âm cho thấy tính khả thi và an toàn. Mục tiêu: so sánh hiệu quả đặt catheter tĩnh mạch thân cánh tay đầu và tĩnh mạch cảnh trong dưới hướng dẫn của siêu âm ở trẻ ≤ 10kg. Phân tích mô tả, tiến cứu trên 153 bệnh nhân (92 bênh nhân đặt catheter tĩnh mạch thân cánh tay đầu, 61 bệnh nhân đặt catheter tĩnh mạch cảnh trong) với 192 lần đặt catheter tĩnh mạch trung tâm (116 lần đặt tĩnh mạch thân cánh tay đầu, 76 lần đặt tĩnh mạch cảnh trong). Tuổi trung bình 4,5 (2 - 8,5) tháng, cân nặng 6 (4 - 8) kg - trung vị (IQR), sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê đối với tuổi, cân nặng, giới tính, điểm PRISM III, DIC, giữa hai nhóm. Tỷ lệ thành công chung của thủ thuật đặt catrheter tĩnh mạch trung tâm 95,8%, tỷ lệ chọc kim lần đầu thành công của đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 75,5%, tỷ lệ biến chứng 17,2%. Tỷ lệ thành công ở lần chọc kim đầu tiên của nhóm tĩnh mạch thân cánh tay đầu cao hơn 2,6 lần so với nhóm tĩnh mạch cảnh trong, khác biệt có ý nghĩa thống kê (95%CI: 1,3 - 5,2; p < 0,01), số lần chọc kim nhóm tĩnh mạch thân cánh tay đầu thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm tĩnh mạch cảnh trong [1 (1-1) vs 1 (1-2)- trung vị (IQR), p = 0,01]. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về thời gian đặt [330 (261,5 - 402,5) giây vs 352 (267,5 - 521,3) giây- trung vị (IQR), p = 0,13]; về tỉ lệ biến chứng (15,5% vs 19,7%, p = 0,6) giữa hai nhóm. Kết luận: Đặt catheter tĩnh mạch thân cánh tay đầu tăng tỷ lệ thành công ở lần chọc kim đầu tiên, giảm số lần chọc kim so với đường tĩnh mạch cảnh trong, không có sự khác biệt về biến chứng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Ares G, Hunter CJ. Central venous access in children: indications, devices, and risks. Curr Opin Pediatr. 2017; Jun. 29 (3): 340-346.
2. Lau CS, Chamberlain RS. Ultrasound-guided central venous catheter placement increases success rates in pediatric patients: a meta-analysis. Pediatr Res. 2016; 80:178–84.
3. Vinograd AM, Chen AE, Woodford AL, Fesnak S, Gaines S, Elci OU, et al. Ultrasonographic guidance to improve first-attempt success in children with predicted difficult intravenous access in the emergency department: a randomized controlled trial. Ann EmergMed. 2019; 74: 19–27.
4. Oulego-Erroz, et al. Ultrasound-guided cannulation of the brachiocephalicvein in neonates and infants. An Pediatr Barc. 2015; 03.013.
5. Mark E, et al. Ultrasound-Guided Cannulation of the Brachiocephalic Vein in Infants and Children is Useful and Stable. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45: 153-7.
6. Ignacio Oulego-Erroz, MD, et al. Comparison of ultrasound guided brachiocephalic and internal jugular vein cannulation in critically ill children. Journal of Critical Care. 2016; 133–137.
7. Saugel et al. Ultrasound-guided central venous catheter placement: a structured review and recommendations for clinical practice. Critical Care. 2017; 21:225.
8. Merchaoui Z, Lausten-Thomsen U, Pierre F, Ben Laiba M, Le Saché N and Tissieres. Supraclavicular Approach to Ultrasound-Guided Brachiocephalic Vein Cannulation in Children and Neonates. Front. Pediatr. 2017; 5:211.
9. Pollack MM, Kantilal M Patel, Urs E Ruttiman. PRISM III: An updated pediatric risk of mortality Score. Crit Care Med. 1996; 24: 743-752.
10. Taylor FB Jr, Toh CH, Hoots WK, Wada H, Levi M, Scientific Subcommittee on Disseminated Intravascular Coagulation (DIC) of the International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH). Thromb Haemost. 2001; 86(5): 1327.
11. Christian Breschan et al. A Retrospective Analysis of the Clinical Effectiveness of Supraclavicular, Ultrasound-guided Brachiocephalic Vein Cannulations in Preterm Infants. Anesthesiology. 2018; 128:38-43.
12. Vafek, V.; Skˇríšovská, T.; Kosinová, M.; Klabusayová, E.; Musilová, T.; Kramplová, T.; Djakow, J.; Kluˇcka, J.; Kalina, J.; Štouraˇc, P. Central Venous Catheter Cannulation in Pediatric Anesthesia and Intensive Care: A Prospective Observational Trial. Children. 2022, 9, 1611.
13. Breschan C et al: Ultrasound-guided supraclavicular cannulation of the brachiocephalic vein in infants: A retrospective analysis of a case series. Paediatr Anaesth. 2012; 22:1062–7.
14. Guilbert AS, Xavier L, Ammouche C, Desprez P, Astruc D, Diemu-nsch P, et al. Supraclavicular ultrasound-guided catheterizationof the subclavian vein in pediatric and neonatal ICUs: a feasi-bility study. Pediatr Crit Care Med. 2013; 14:351.
15. Di Nardo M, Tomasello C, Pittiruti M, Perrotta D, Marano M,Cecchetti C, et al. Ultrasound-guided central venous cannula-tion in infants weighing less than 5 kilograms. J Vasc Access.2011; 12:321.