Quay trở lại chi tiết bài báo 18. Đặc điểm lâm sàng giai đoạn hưng cảm ở người bệnh rối loạn lưỡng cực I điều trị nội trú Download Download PDF