18. Đặc điểm lâm sàng giai đoạn hưng cảm ở người bệnh rối loạn lưỡng cực I điều trị nội trú

Nông Đức Dũng, Trần Nguyễn Ngọc, Nguyễn Văn Tuấn

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng giai đoạn hưng cảm ở người bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực I (DSM-5TR) điều trị nội trú. Đối tượng: Nghiên cứu 86 người bệnh (46 nữ, 40 nam) rối loạn lưỡng cực I, giai đoạn hưng cảm điều trị nội trú. Phương pháp: Sử dụng phương pháp mô tả lâm sàng, sử dụng tiêu chuẩn chẩn đoán ICD.10 và tiêu chuẩn DSM-5TR. Kết quả: Tuổi khởi phát trung bình là 27,56 ± 8,92 (nữ: 28,15 ± 9,83, nam: 26,88 ± 7,82), nhóm tuổi từ 24 tuổi trở xuống có tỷ lệ 40,7%. 25 - 34 tuổi chiếm 43,0%. Tần suất cơn 1,50 ± 0,92 cơn/1 năm (8,26 ± 2,46 tháng 1 cơn), tỷ lệ cơn trung bình 93,0%, chu kỳ nhanh 7,0%, tỷ lệ tần suất cơn trung bình ở nhóm bị bệnh từ 5 năm trở lên, tỷ lệ chu kỳ nhanh cao ở nhóm bị bệnh dưới 5 năm (p = 0,01). Triệu chứng khởi phát thường gặp: ngủ ít, tăng giao tiếp 100,0%, tự đánh giá cao bản thân 82,6%, lạc quan thái quá 57,0%, không quan tâm ăn 15,1%. Triệu chứng toàn phát thường gặp: tỷ lệ tăng khí sắc, cảm xúc cáu giận, tăng tính tự trọng hoặc vĩ đại, giảm nhu cầu ngủ, nói nhiều đạt, gia tăng hoạt động (đều 100,0%), ý tưởng bay bổng, nhanh 86,0%, tham gia nhiều hoạt động mạo hiểm 98,8%. Hoang tưởng tự cao 89,5%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Association AP. Bipolar and Related Disorders. The American Psychiatric Publising: Diagnostic And Statistical Manueal of Mental Disorders Fifth Edition: DSM-5TR. Bristish Library; 2013: 123 - 154.
2. Botéro A, Canoui P, B. G. Troubles thymiques bipolaires: maladie manico-dé pressive et états apparentes. Psychiatrie De l’Adulte. Ed MALOINE; 1992: 134- 144.
3. Olié J-P, Gallarda T, E D. Trouble de l’humeur. Le Livre de l’interne Psychiatrie. Médecine-Sciences. Edition Flammarion; 2000: 38-40, 156-176.
4. Association AP. Troubles de l’humeur. MINI DSM-IV, Traduction francaise par Guelfi J-D et al. Ed Masson, Paris; 1996: 161-199.
5. Vinberg M, Mikkelsen RL, Kirkegaard T, Christensen EM, Kessing LV. Differences in clinical presentation between bipolar I and II disorders in the early stages of bipolar disorder: A naturalistic study. Journal of Affective Disorders. 2017; 208: 521-527.
6. Zahra Mohammadi, Pourshahbaz A, Behrooz Dolatshahi, Poshtmashhadi M. Research Paper: Clinical Manifestations of Mania in Patients With Bipolar I Disorder Based on the Primary Symptoms in DSM-5. Journal of Practice in Clinical Psychology. 08.08.2023 2017; 5(4): 289-296. doi:https://doi.org/10.29252/NIRP.JPCP.5.4.289.
7. al REe. Bipolar and Related Disorders. The American Psychiatric Publising: Text Book of Psychiatry. 6th Edition, Bristish Library; 2014: 311-352.
8. E V. Tổng quan về rối loạn lưỡng cực. Nguyên nhân và diễn biến bệnh, Đánh giá và chẩn đoán, Nguy cơ tự tử, điều trị thuốc các giai đoạn hưng cảm, Điều trị rối loạn lưỡng cực kháng thuốc. Xử trí: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực trong thực hành lân sàng. V ed. Nhà xuất bản Y học; 2011: 1-48, 77-94V.
9. Bauer M, A P. Epidemyolodogy of bibolar disorder. Epilepsy. 08.08.2023 2005; 46(4): 8–13. Edition Blackwwell,. doi:https://doi.org/10.1111/j.1528-1167.2005.463003.x.
10. Thương NTH. Đặc điểm lâm sàng kích động ở bệnh nhân rối loạn cảm xúc lường cực hiện tại giai đoạn hưng cảm. Luận văn thạc sĩ Y học. Đại học Y Hà Nội, Hà Nội; 2020.
11. Lâm NH. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II. Đại học Y Hà Nội; 2007.
12. Adhikari S. Factor analysis study of phenomenological subtypes of mania. Ann Psychiatr Clin Neurosci 2019; 2 (1). 2019; 1009
13. Cường NV. Đánh giá kết quả điều trị của Quetiapin ở bệnh nhân rối loạn cảm xúc lưỡng cực giai đoạn trầm cảm. Luận văn thạc sĩ y học. Đại học Y Hà Nội; 2012.
14. Shah S, Aich TK, Subedi S. A factor analytical study report on mania from Nepal. Indian Journal of Psychiatry. 2017; 59(2): 196.
15. Mikolas P, Bröckel K, Vogelbacher C, et al. Individuals at increased risk for development of bipolar disorder display structural alterations similar to people with manifest disease. Translational Psychiatry. 2021; 11(1) :485.
16. Fu IL, Gurgel WS, Caetano SC, Machado-Vieira R, Wang YP. Psychotic and affective symptoms of early-onset bipolar disorder: an observational study of patients in first manic episode. Braz J Psychiatry. Apr 2020; 42(2): 168-174. doi:10.1590/1516-4446-2019-0455.
17. Yatham LN, Kennedy SH, Parikh SV, et al. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) and International Society for Bipolar Disorders (ISBD) 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. Bipolar Disord. Mar 2018; 20(2): 97-170. doi:10.1111/bdi.12609.