22. Kết quả tăng thể tích gan sau nút tĩnh mạch cửa và tĩnh mạch gan trước phẫu thuật ở nhóm bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan

Thân Văn Sỹ, Lê Thanh Dũng, Cao Mạnh Thấu, Phạm Gia An, Nguyễn Quang Nghĩa, Ninh Việt Khải, Trần Hà Phương, Nguyễn Hải Nam, Trần Đình Thơ, Trịnh Hồng Sơn, Bùi Văn Giang, Trịnh Hà Châu, Vũ Đăng Lưu, Phạm Minh Thông

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm đánh giá kết quả của phương pháp nút tĩnh mạch cửa và tĩnh mạch gan (LVD) trước phẫu thuật ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan (HCC). Từ tháng 1/2021 đến tháng 7/2023, 52 bệnh nhân HCC (trung vị tuổi là 54,5) có chỉ định phẫu thuật cắt gan với thể tích gan còn lại dự kiến (FLR) ban đầu không đủ đã được tiến hành LVD để tăng thể tích gan trước phẫu thuật. Thành công về kỹ thuật đạt 100%. Sau can thiệp, tất cả các bệnh nhân đều tăng FLR đủ để phẫu thuật. Thể tích FLR trước và sau LVD lần lượt là 405,1ml và 639,5ml (p < 0,001). Tỷ lệ FLR trên tổng thể tích gan (TLV) tăng từ 34,0% lên 47,4% (p < 0,001), với tỷ lệ phì đại (FLRsau can thiệp/FLRtrước can thiệp) đạt 1,5 lần. Một trường hợp biểu hiện suy gan nhẹ sau LVD và phục hồi sau 7 ngày. Kết quả nghiên cứu cho thấy LVD là một phương pháp an toàn, hiệu quả và khả thi làm tăng FLR để có thể cắt gan ở các bệnh nhân HCC. Cần thêm các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng để so sánh hiệu quả với các phương pháp phì đại gan khác.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Schreckenbach T, Liese J, Bechstein WO, Moench C. Posthepatectomy liver failure. Digestive surgery. 2012; 29(1): 79-85.
2. Cieslak KP, Runge JH, Heger M, Stoker J, Bennink RJ, Van Gulik TM. New perspectives in the assessment of future remnant liver. Digestive Surgery. 2015; 31(4-5): 255-268.
3. Lafaro K, Buettner S, Maqsood H, et al. Defining post hepatectomy liver insufficiency: where do we stand? Journal of Gastrointestinal Surgery. 2015; 19:2079-2092.
4. Müller PC, Linecker M, Kirimker EO, et al. Induction of liver hypertrophy for extended liver surgery and partial liver transplantation: State of the art of parenchyma augmentation–assisted liver surgery. Langenbeck’s Archives of Surgery. Published online 2021: 1-15.
5. Kim D, Cornman-Homonoff J, Madoff DC. Preparing for liver surgery with “Alphabet Soup”: PVE, ALPPS, TAE-PVE, LVD and RL. Hepatobiliary surgery and nutrition. 2020; 9(2): 136.
6. Huang SY, Aloia TA. Portal vein embolization: state-of-the-art technique and options to improve liver hypertrophy. Visceral medicine. 2017; 33(6): 419-425.
7. Lê Thanh Dũng. Nghiên cứu áp dụng và đánh giá hiệu quả của phương pháp nút nhánh tĩnh mạch cửa gây phì đại gan trước phẫu thuật cắt gan. Luận án Tiến sĩ Y học. Đại học Y Hà Nội; 2018.
8. Alvarez FA, Castaing D, Figueroa R, et al. Natural history of portal vein embolization before liver resection: a 23-year analysis of intention-to-treat results. Surgery. 2018; 163(6): 1257-1263.
9. Laurent C, Fernandez B, Marichez A, et al. Radiological simultaneous portohepatic vein embolization (RASPE) before major hepatectomy: a better way to optimize liver hypertrophy compared to portal vein embolization. Annals of Surgery. 2020; 272(2): 199-205.
10. Le Roy B, Gallon A, Cauchy F, et al. Combined biembolization induces higher hypertrophy than portal vein embolization before major liver resection. HPB. 2020; 22(2): 298-305.
11. Guiu B, Quenet F, Escal L, et al. Extended liver venous deprivation before major hepatectomy induces marked and very rapid increase in future liver remnant function. European radiology. 2017; 27(8): 3343-3352.
12. Esposito F, Lim C, Lahat E, et al. Combined hepatic and portal vein embolization as preparation for major hepatectomy: a systematic review. HPB. 2019; 21(9): 1099-1106.
13. Guiu B, Quenet F, Panaro F, et al. Liver venous deprivation versus portal vein embolization before major hepatectomy: future liver remnant volumetric and functional changes. Hepatobiliary Surgery and Nutrition. 2020; 9(5): 564.
14. Glantzounis GK, Karampa A, Peristeri D. Radiological simultaneous portohepatic vein embolization (RASPE) and major hepatectomy with hepatocellular carcinoma (HCC). Hepatobiliary Surgery and Nutrition. 2021; 10(2): 267.
15. Božin T, Mustapić S, Bokun T, et al. Albi score as a predictor of survival in patients with compensated cirrhosis resected for hepatocellular carcinoma: Exploratory evaluation in relationship to palbi and meld liver function scores. Acta Clinica Croatica. 2018; 57(2.): 292-300.
16. Le Roy B, Dupré A, Gallon A, Chabrot P, Gagnière J, Buc E. Liver hypertrophy: Underlying mechanisms and promoting procedures before major hepatectomy. Journal of visceral surgery. 2018; 155(5): 393-401.
17. Degrauwe N, Duran R, Melloul E, Halkic N, Demartines N, Denys A. Induction of robust future liver remnant hypertrophy before hepatectomy with a modified liver venous deprivation technique using a trans-venous access for hepatic vein embolization. Frontiers in Radiology. 2021; 1:736056.