Nguy cơ dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở người bệnh nhập khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp năm 2020

Phạm Thị Diệp, Phạm Duy Tường

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang thực hiện trên 154 người bệnh nhập viện trong vòng 24 giờ đầu tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp nhằm đánh giá và một số yếu tố liên quan. Nghiên cứu đã chỉ ra 53,9% người bệnh có nguy cơ dinh dưỡng cao, 36,4% nguy cơ dinh dưỡng thấp, chỉ có 9,7% không có nguy cơ theo thang điểm NRS 2002. Bên cạnh đó, sử dụng bộ công cụ mcho thấy 13% nguy cơ cao, 87% nguy cơ thấp. Số bệnh hiện mắc là yếu tố liên quan tới tăng nguy cơ dinh dưỡng theo cả hai bộ công cụ.


 


 


 


 


 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Lưu Ngân Tâm. Hướng Dẫn Dinh Dưỡng Trong Điều Trị Bệnh Nhân Nặng. Nhà xuất bản Y học; 2019.
2. Lew CCH, Yandell R, Fraser RJL, Chua AP, Chong MFF, Miller M. Association Between Malnutrition and Clinical Outcomes in the Intensive Care Unit: A Systematic Review. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2017;41(5):744-758. doi:10.1177/0148607115625638
3. Powers J, Samaan K. Malnutrition in the ICU Patient Population. Critical Care Nursing Clinics of North America. 2014;26(2):227-242. doi:10.1016/j.ccell.2014.01.003
4. Nguyễn Thị Trang. Tình trạng dinh dưỡng và thực trạng dinh nuôi dưỡng người bệnh tại khoa Hồi sức tích cực bệnh viện Lão Khoa Trung Ương năm 2017. Luận văn Thạc sỹ Dinh dưỡng. Trường Đại học Y Hà Nội. 2018.
5. Nguyễn Phương Thảo. Tình trạng dinh dưỡng và chế độ nuôi dưỡng của người bệnh thở máy tại khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện đa khoa Đống Đa năm 2019. Khóa luận Cử nhân Dinh dưỡng. Trường Đại học Y Hà Nội. 2019.
6. Nguyễn Hữu Hoan. Tình trạng dinh dưỡng và thực trạng nuôi dưỡng bệnh nhân tại khoa Hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai năm 2015. Luận văn Thạc sỹ Dinh dưỡng. Trường Đại học Y Hà Nội. 2016.
7. Kondrup J. Nutritional risk screening (NRS 2002): a new method based on an analysis of controlled clinical trials. Clinical Nutrition. 2003;22(3):321-336. doi:10.1016/S0261-5614(02)00214-5
8. Mendes R, Policarpo S, Fortuna P, Alves M, Virella D, Heyland DK. Nutritional risk assessment and cultural validation of the modified NUTRIC score in critically ill patients—A multicenter prospective cohort study. Journal of Critical Care. 2017;37:45-49. doi:10.1016/j.jcrc.2016.08.001
9. Qiao Sun, Tengsong Zhang, Chun Guan. Comparative study on nutritional status of patients in intensive care unit with different assessment tools. Chinese Critical Care Medicine. 2020;32(01):72-77. doi:10.3760/cma.j.cn121430-20190923-00013
10. Javid Mishamandani Z, Norouzy A, Hashemian SM, et al. Nutritional status of patients hospitalized in the intensive care unit: A comprehensive report from Iranian hospitals, 2018. Journal of Critical Care. 2019;54:151-158. doi:10.1016/j.jcrc.2019.08.001
11. Shpata V, Ohri I, Nurka T, Prendushi X. The prevalence and consequences of malnutrition risk in elderly Albanian intensive care unit patients. Clinical Interventions in Aging. 2015;10:481. doi:10.2147/CIA.S77042
12. Tạ Thanh Nga. Thực trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của người bệnh tại khoa hồi sức tích cực BV Lão khoa TW năm 2017. Khóa luận Cử nhân Dinh dưỡng. Trường Đại học Y Hà Nội. 2017.
13. Stephen A. McClave, Beth E. Taylor, Robert G. Martindale. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition. 2016;40(2):54. doi:10.1177/0148607115621863
14. Singer P, Blaser AR, Berger MM, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. Clinical Nutrition. 2019;38(1):48-79. doi:10.1016/j.clnu.2018.08.037
15. Coruja MK, Cobalchini Y, Wentzel C, Fink J da S. Nutrition Risk Screening in Intensive Care Units: Agreement Between NUTRIC and NRS 2002 Tools. Nutrition in Clinical Practice. 2020;35(3):567-571. doi:10.1002/ncp.10419
16. Canales C, Elsayes A, Yeh DD, et al. Nutrition Risk in Critically Ill Versus the Nutritional Risk Screening 2002: Are They Comparable for Assessing Risk of Malnutrition in Critically Ill Patients? Journal of Parenteral and Enteral Nutrition. 2019;43(1):81-87. doi:10.1002/jpen.1181