22. Độc tính cấp và bán trường diễn của bộ sản phẩm thực phẩm chức năng ageLOC TR90 trên thực nghiệm

Vũ Minh Hoàn, Nguyễn Thị Thanh Tú

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác định độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của bộ sản phẩm thực phẩm chức năng ageLOC TR90 trên thực nghiệm. Nghiên cứu độc tính cấp trên chuột nhắt chủng Swiss bằng phương pháp Litchfield - Wilcoxon. Nghiên cứu độc tính bán trường diễn trên chuột cống trắng chủng Wistar theo hướng dẫn của WHO. Kết quả nghiên cứu cho thấy với liều cao nhất chuột có thể dung nạp được (liều 50,0 g/kg thể trọng chuột - gấp 2,89 lần liều dùng dự kiến trên người) không xác định được liều gây chết 50% số động vật thí nghiệm (LD50). Bộ sản phẩm thực phẩm chức năng ageLOC TR90 không gây độc tính bán trường diễn trên chuột cống trắng với liều 8,38 g/kg thể trọng chuột/ngày (liều tương đương liều lâm sàng) và liều 25,14 g/kg thể trọng chuột/ngày (liều gấp 3 liều lâm sàng) trong 90 ngày liên tục uống thuốc. Tất cả các chỉ số theo dõi về tình trạng chung, cân nặng, chức năng tạo máu, chức năng gan, chức năng thận đều nằm trong giới hạn bình thường, mô bệnh học gan, thận không có sự khác biệt so với lô chứng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. WHO. Obesity and overweight. Accessed December 16, 2023. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
2. STATISTA. Vietnam: prevalence of obesity 2016. Statista Research Department. Accessed December 6, 2023. https://www.statista.com/statistics/1095803/vietnam-prev alence-of-obesity/
3. Safaei M, Sundararajan EA, Driss M, et al. A systematic literature review on obesity: Understanding the causes & consequences of obesity and reviewing various machine learning approaches used to predict obesity. Comput Biol Med. 2021;136:104754. doi:10.1016/j.com pbiomed.2021.104754
4. Finkelstein EA, Trogdon JG, Cohen JW, et al. Annual medical spending attributable to obesity: payer-and service-specific estimates. Health Aff Proj Hope. 2009;28(5):w822-831. doi:10.1377/hlthaff.28.5.w822
5. NLHBI. Overweight and Obesity - Treatment. Published March 24, 2022. Accessed December 17, 2023. https://www.nhlbi.nih.gov/health/overweight-and-obesity/tre atment
6. WHO. Research guidelines for evaluating the safety and efficacy of herbal medicines. Accessed December 4, 2023. https://www.who.int/publications/i/item/9290611103
7. Litchfield J T, Wilcoxon F A. A simplified method of evaluating dose-effect experiments. J. Pharmacol. Exp. Ther. 1949;96:99-113.
8. Organization WH. Working group on the safety and efficacy of herbal medicine. Rep Reg Off West Pac World Health Organ. Published online 2000.
9. Hussain S, Naseer B, Qadri T, et al. Cherries (Prunus Cerasus) - Morphology, Taxonomy, Composition and Health Benefits. In: Fruits Grown in Highland Regions of the Himalayas, Nutritional and Health Benefits; 2021:63-75. doi:10.1007/978-3-030-75502-7_5
10. Magrone T, Russo MA, Jirillo E. Cocoa and Dark Chocolate Polyphenols: From Biology to Clinical Applications. Front Immunol. 2017;8. Accessed December 18, 2023. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2017.00 677
11. Arya P, Dabra A, Guarve K. Green tea: Chemical composition, biological effects and health benefits. Asian J Pharm Pharmacol. 2019;5(2):227-234. doi:10.31024/a jpp.2019.5.2.3
12. Kumar M, Barbhai MD, Hasan M, et al. Onion (Allium cepa L.) peels: A review on bioactive compounds and biomedical activities. Biomed Pharmacother Biomedecine Pharmacother. 2022;146:112498. doi:10.1016/j.biopha.2021.112498
13. Giraldo-Silva L, Ferreira B, Rosa E, et al. Opuntia ficus-indica Fruit: A Systematic Review of Its Phytochemicals and Pharmacological Activities. Plants Basel Switz. 2023;12(3):543. doi:10.3390/plants12030543
14. Khan N, Mukhtar H. Tea polyphenols for health promotion. Life Sci. 2007;81(7):519-533. doi:10.1016/j.lfs.2007.06.011
15. Srivastava R, Ahmed H, Dixit RK, et al. Crocus sativus L.: A comprehensive review. Pharmacogn Rev. 2010;4(8):200-208. doi:10.4103/0973-7847.70919
16. Cardile V, Graziano A, Venditti A. Clinical evaluation of Moro ( Citrus sinensis (L.) Osbeck) orange juice supplementation for the weight management. Nat Prod Res. 2014;2015. doi:10.1080/14786419.2014.1000897