Quay trở lại chi tiết bài báo 19. Độc tính cấp và bán trường diễn của viên nén Vương Đường Khang trên thực nghiệm Download Download PDF